อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์สหภพ  กลีบลำเจียก

หัวหน้าสาขาวิชาออกเเบบสิ่งพิมพ์เเละบรรจุภัณฑ์

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท : ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University
- ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University

ตำแหน่งปัจจุบัน

- หัวหน้าสาขาวิชาออกเเบบสิ่งพิมพ์เเละบรรจุภัณฑ์
- อาจารย์สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
03. 2018