มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

         • PPD1302_Digital Photography
         • PPD1401_Principles of Design
         • PPD1402_Elements of Art     
         • PPD2302_Offset Printing
         • PPD3503_Packaging Product Development
         • PTT1201_Introduction to Printing Technology
         • PTT2401_Graphic Design in Printing

มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

         • PPD1303_Prepress Work
         • PPD2101_Computer for Printing and Packaging Design
         • PPD2403_Principle Packaging Design
         • PPD3404_Newspaper Design
         • PPD3405_Advertising Design
         • PPD3501_Food Packaging
         • PPD4801_Seminar in Printing and Packaging Design
         • PPD4802_Printing and Packaging Design Project
         • PPD4901_Preparation for Field Experience Printing and Packaging Design
         • PPT3301_Digital Printing
         • PTT3401_Packaging Design


03. 2018