ผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับ ราชการทหารกองประจำการ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559


ประวัติสาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ปีพุทธศักราช 2553

         เปิดสอนระดับริญญาตรี จำนวน 3 สาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านวิศวกรรมเป็นหลักสูตรแรกของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา