หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ > คณะเทคโนฯ ร่วมกับ สมาคมเจแปนพาวน์เดชั่น จัดโครงการสัมมนาการเพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์
คณะเทคโนฯ ร่วมกับ สมาคมเจแปนพาวน์เดชั่น จัดโครงการสัมมนาการเพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์

admin ppd
2021-01-27 14:37:52

คณะเทคโนฯ ร่วมกับ สมาคมเจแปนพาวน์เดชั่น จัดโครงการสัมมนาการเพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์


**วันที่ 4 เมษายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สมาคมเจแปนพาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ “การเพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์” ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

***การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเห็นถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อตัวสินค้า และการเพิ่มคุณค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ โดยวิทยากร       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา จิรภิญโญ ที่ปรึกษาสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Package Design Association, ThaiPDA) และสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Association, TPA) ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จากข้าวปั้นสู่ข้าวกล่อง จากวัฒนธรรมสู่อุตสาหกรรม” เรื่องน่าเรียนรู้ของไทยจากญี่ปุ่น และในหัวข้อ “การประกวดบรรจุภัณฑ์นานาชาติของนักศึกษาเอเชีย” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสกุล จีระศิลป์, นักศึกษาจากแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์, นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Download