หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ > กิจกรรมบริการวิชาการให้หัวข้อเรื่อง “จัดประสบการณ์ศิลปะจากสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์”
กิจกรรมบริการวิชาการให้หัวข้อเรื่อง “จัดประสบการณ์ศิลปะจากสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์”

admin ppd
2018-09-07 15:54:26

กิจกรรมบริการวิชาการให้หัวข้อเรื่อง “จัดประสบการณ์ศิลปะจากสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์”


เมื่อวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ นำโดย อาจารย์ปฏิญญา แสงอรุณ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้หัวข้อเรื่อง “จัดประสบการณ์ศิลปะจากสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์” เพื่อวัตถุประสงค์สร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ในพื้นถิ่นและการสร้างงานศิลปะจากสภาพแวดล้อม และปลูกจิตสำนึก ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปะตั้งแต่ปฐมวัยส่งเสริมให้เด็กแสดงการตัดสินใจในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ณ โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี