หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่วยอาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ หัวหน้าแขนงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เก็บผลงานวิจัยเรื่อง "3D Packaging Analysis and Design Practice System based on IoT"
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่วยอาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ หัวหน้าแขนงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เก็บผลงานวิจัยเรื่อง "3D Packaging Analysis and Design Practice System based on IoT"

admin ppd
2021-01-27 15:02:26

28/09/2563 นายฑีฆายุ สมานมิตร และ นางสาวนูรไอณี ดือราโอะ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่วย อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ หัวหน้าแขนงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เก็บผลงานวิจัยเรื่อง "3D Packaging Analysis and Design Practice System based on IoT" ณ ห้อง 4223 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download