ประวัติสาขาวิชาประวัติสาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์


ปีพุทธศักราช 2553

           เปิดสอนระดับริญญาตรี จำนวน 3 สาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านวิศวกรรมเป็นหลักสูตรแรกของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา